Widzisz wypowiedzi wyszukane dla frazy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002

Rozporządzenia MK i MNiI - jakie? - materiał do dyskusji

§4.
Istniejące instrukcje kancelaryjne wydane przed wejściem w życie rozporządzenia należy dostosować do zarządzania dokumentacją elektroniczną.

§ 5. 
Do wniosku o zgodę jednorazową na brakowanie dokumentacji elektronicznej dołącza się:
1) protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, którego wzór stanowi:
załącznik nr 2 do rozporządzenia

§6. 
1. Jednostki organizacyjne przekazują materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego1 po upływie 10 lat od ich wytworzenia, z zastrzeżeniem ust. 3Skąd wynika skrócenie czasu przechowywania materiałów archiwalnych wytworzonych przez aktotwórcę?
Jak pamiętam Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z dnia 9 października 2002 r.) w § 10 zezwala na przekazanie materiałów archiwalnych później (cezura maksymalna wyznaczona została na 25 lat)

 » 

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Wszystko rozumiem. Podstawą jest m.in.art. 6 ust. 2 cytowanej przez Ciebie ustawy. Wszytskie jednostki powinnym mieć instrukcję kancelaryjną. Urzędowi instrukcję kancelaryjną określił Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu. Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne to albo Prezydent (wójt, burmistrz) zobowiązuje do stosowania rozporządzenia albo kierownik danej jednostki organizacyjnej wprowadza instrukcję kancelaryjną we własnym zakresie.
Jeśli codzi o wykaz akt to jako podstawę prawną należy wskazać m.in. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1375 ze zm.) par. 3 ust.3. i inne.
Czy to miałaś na myśli? Czy w Twoich jednostkach organizacyjnych te przepisy są wprowadzone w życie?

propozycja projektu rozporządzenia dotyczącego postępowania

Uwaga! Po licznych konsultacjach okazało się że pozostawienie tzw. "dużego odnośnika" wyrażonego w wersji nazwanej "postepowanie_szkic_12.doc" w §11, jest nie do przyjęcia.
Dla ułatwienia zrozumienia o co chodzi cytuję proponowany paragraf w całości:
"§11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu do postępowania, ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasad i trybu ich brakowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach"

Dlaczego? Otóż takie pozostawianie spraw powodowałoby że trudno byłoby ustalić co się stosuje z tych przepiśów "wydanych na podstawie art.5 ust.2" a co nie. Chodziło tu głownie rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Już pisaliśmy o tym ewentualnym "konflikcie rozporządzeń" w postach na tym forum jak tylko zaczynaliśmy informowanie o pracach:
zob. http://epl.icm.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=65
Tak więc likwidujemy ogólne odniesienie do dokumentacji papierowej bo... prawo byłoby niajasne. Najlepszym dowodem nie będzie załączona próba przeniesienia odpowiednich zapisów do tegoż rozporządzenia. Z oczywistych względów ta wersja robocza jest przez to znacznie dłuższa, ale nie zmienia w zasadniczy sposób już wypracowanych wspólnie z przedstawicielami MNiI (a potem MSWiA) propozycji.

Jako że jest mnóstwo nowych zapisów (w stosunku do wersji 12 z 7 listopada 2005) to co nowe oznaczono kolorem niebieskim, to co kontrowersyjne, niedopracowane wymagające uwagi - kolorem czerwonym. To co było w wersji 12 pozostawiono w kolorze czarnym. Ważniejsze uwagi dopisano kursywą bezpośrednio w tekście.
Uwaga! ze względu na bardzo wstępny chcrakter tej wersji w numeracji i odniesieniach do numerów punktów mogą być błędy.

Większy komentarz wyjaśniający wątpliwości wyrażone tu kolorami dopiszę w osobnym poście. Liczymy także na cenne uwagi Forumowiczów. Zwłaszcza że dotąd materia postępowania z dokumentacją opierała się o fizyczne byty.

postepowanie_szkic_13.doc  Description:

Uchwały i zarządzenia naszych wybrańców


ZARZĄDZENIE NR 0152-13/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 1.
1. Powołuje się komisję w składzie:
1. Beata Pluskota - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
2. Krystian Kosiński - członek komisji, p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat lokalnych
3. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego
4. Krystyna Więch - członek komisji, prowadząca archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy
2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej Wydziału Finansowo – Księgowego zdeponowanej w archiwum zakładowym, która podlega brakowaniu po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji.
3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie. Protokół podpisują członkowie komisji.
§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania i uzyskaniu zgody na brakowanie Archiwum Państwowego w Szczecinie.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

UZASADNIENIE
Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej Wydziału Finansowo – Księgowego zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - koniecznym jest powołanie komisji dla dokonania oceny i wydzielenia tej dokumentacji.
Sporządziła:
Krystyna WięchWedług mojej wiedzy istnieje obowiazek przechowywania dokumentacji finansowo-ksiegowej (np.; faktury z dostawy na zlecenie UMiG) przez okres 5 lat, potem można je spalić.
W związku z tym dokumentacja, do 2002 roku, mogąca być dowodami rzeczowymi nieprawidłowości, może byc zniszczona, zgodnie z prawem.
Czyżby zacieranie śladów?

 » 

Zarzadząnie dokumentacją współczesną

A nie lepiej jak to zkseruje??

Zarządzanie dokumentacją współczesną

Podręczniki:
Kancelaria i archiwum zakładowe,Podręcznik,wyd. 3. Oprac. Zbiorowe pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2006

Praktyczny poradnik kancelaryjno-archiwalny czyli co każdy pracownik biura powinien wiedzieć, red. T. Dzwonkowskiego, Poznań, Zielona Góra 1999

I Archiwum zakładowe cz.1 (podręcznik od s.91-110)
-co to jest archiwum zakładowe, definicja, cele, zadania
-co to jest składnica akt
-sprawozdania
-personel
-plan pracy archiwum zakładowego
-lokal i wyposażenie
-przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
-gromadzenie i układ akt

Ref. T.Boniecki, Przekazywanie akt do archiwum zakładowego, „Archiwista Polski” 2002, Nr 4(2, s.55-56

II Archiwum zakładowe cz.2 (podręcznik s.110-129, 145-157)
-środki ewidencyjne
-porządkowanie dokumentacji aktowej
-udostępnianie dokumentacji
-brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
-konserwacja akt
-przekazywanie akt do archiwum państwowego
Z. Pustuła, Stan i potrzeby archiwów zakładowych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Toruń 2-4 września 1997, t.1, Radom 1997, s.99-129.
E.Perłakowska, Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt – stan prwany i praktyka, [w:] Archiwa i Archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2002, s.145-161.

Ref. Zarządzanie dokumentacją w świetle przepisów obowiązujących w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Archiwista Polski” 2002, Nr 4 (2, s. 33-38.

III Opieka AP nad archiwami zakładowymi
Tekst źródłowy: Zarządzenie Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 w sprawie przeprowadzenia przez archiwa państwowe kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego.

K.Nobis, Kontrole archiwów zakładowych – wczoraj i dzisiaj, „Archiwista Polski” 1999, Nr 1(13), s.39-49.
T.Kantor, Bieżące problemy nadzoru nad narastającym państwowym zasobem archiwalnym, [w:] Archiwa i Archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2002, s.103-113.

Ref. P. Wlezień, Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw – aktualne zadania i problemy, [w:] Archiwa i Archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2002, s.135-145.

III Rodzaje dokumentacji i jej klasyfikacja

Tekst źródłowy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, (Dz.U. Z 2002 r., Nr 167, poz 1375.)

Decyzja NDAP z dnia 27 maja 2002 w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe (wraz z załącznikami).

Z. Pustuła, Uwagi sceptyczne do rozporządzenia MinistraKultury z dnia 16 września 2002 w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, „Archiwista Polski” 2002, Nr 4(2, s.89-95.
E.Borodij, Kryteria wartościowania współczesnej dokumentacji aktowej – stan obecny i potrzeby, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Toruń 2-4 września 1997, t.1, Radom 1997, s.141-150.

Ref. Z. Chmielewski, Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, „Archeion” t.C, 1999, s.51-68.

IV Dokumentacja techniczna, kartograficzna oraz fotograficzna

W.Wysocki, Problemy brakowania dokumentacji technicznej, „Archiwista Polski” 2003, Nr 1(29), s.71-79.
Ref. H. Robótka, Kilka problemów z zakresu gromadzenia dokumentacji geodezyjno-katograficznej, Acta Univesitatis Nicolai Copernici, Historia XIX, Toruń 1984, s.235-244.

Dodatek do numeru "Czas wyborów..."

Jako pierwsi podajemy. EMIL POTOCKI kandyduje!


Sarmacka Partia Demokratyczna

Zgłaszający: Zbyszko bar. Browarczyk (2007-09-16 17:03:00)
Zgłoszone kandydatury
Jakub bar. Bakonyi (A5157)
W Sarmacji jestem od 4 sierpnia 2005 r. Obywatelstwo Księstwa Sarmacji uzyskałem dnia 21 marca 2006 roku. Od tego czasu moje v-życie toczy sie w bardzo dobrym kierunku. W kwietniu 2006 roku mianowany zostałem wiceministrem Finansów i Gospodarki, ale ten Rząd, Rząd Mateusza Kudły szybko "zniknął". Jeszcze zanim uzyskałem obywatelstwo, wstąpiłem do Narodowego Związku Monarchistycznego, a także zaangażowałem sie w tworzenie jednego z dwóch największych obecnie miast w Księstwie, czyli Czarnolasu. Tak, to Czarnolas jest właściwie polowa mojego v-życia. To jemu poświęcam najwięcej czasu. Obecnie jestem Kasztelanem Czarnoleskim i twórca portalu Kasztelanii Czarnoleskiej. Na początku 2006 roku założyłem nowy magazyn ogólnosarmacki, który teraz wyjątkowo prężnię sie rozwija - Goniec Czarnoleski. Przed początkiem wakacji w 2006 roku, startowałem do Izby Poselskiej. Przed wykryciem błędu w wyborach bylem Posłem, a po bylem na 8 miejscu. Na początku lipca zostałem mianowany Ministrem Finansów i Gospodarki Księstwa Sarmacji. W trakcie swojej kadencji, z pomocą wiceministrów, których powołałem przeprowadziłem reformę kredytowa, zmieniłem rozporządzenie o bezzwrotnej zapomodze finansowej dla nowych mieszkańców. Jakiś czas temu zmieniłem partię na Sarmacka Partie Demokratyczna, zostałem pracownikiem - rzecznikiem prasowym Państwowej Administracji Systemów Informatycznych. Później, przez pewien czas bylem Ministrem Kultury. 5 listopada 2006 roku nadano mi zaszczytny tytuł baroneta, a 25 maja 2007 roku podniesiono mnie do godności barona. Pod koniec sierpnia
2007 roku zostałem Komendantem Uzupełnień Książęcych Sił Zbrojnych,zajmuję się rekrutacją i szkoleniem żołnierzy. Jestem w trakcie tworzenia Uniwersytetu Czarnoleskiego, który miałby zaspokoić potrzeby edukacyjne Księstwa Sarmacji, stać się instytucją trwałą i stale rozwijającą się.
Krzysztof bnt Wróbel (A7886)
Zamieszkuje w Księstwie Sarmacji od 14 października 2006 roku. Jest obywatelem sarmackim i teutońskim, odznaczonym Krzyżem Wielkim Orderu Teutońskiego Bene Meritus oraz uhonorowanym szlacheckim tytułem baroneta. Pełnił funkcję Ministra Finansów i Administracji w Radzie Marchii Teutońskiej. Sprawował również mandat senatora Marchii.
Jest autorem lub współautorem wielu skryptów (np. Golden Quotes, System Opieki Sarmackiej). Obecnie pełni funkcje Wiceministra Spraw Obywatelskich KS oraz Wiceburmistrza miasta Eltdorf.
Zbyszko bar. Browarczyk (A1070)
W Księstwie Sarmacji od 3 czerwca 2003 roku. Znany na całym v-świecie twórca stron internetowych rodem z Księstwa Sarmacji. Na początku swego v-życia mieszkał w Tropikanie, gdzie piastował funkcje Ministra Informacji i Sportu oraz Ministra Kultury. W późniejszym okresie przeniósł sie do Marchii Trzyczaszkowskiej, gdzie był jednym z najaktywniejszych mieszkańców (Trzyczaszkowski Związek Sportowy, Kino 3Czaszki). Następnie spędził parę miesięcy w Teutonii pełniąc funkcje Marszałka Senatu Marchii Teutońskiej oraz Ministra Kultury w Radzie MT. Ostatnio wspólnie z synem Pavielem reaktywował Republikę Tropikany i od niedawno piastuje stanowisko El Presidente Juniora.

Wybitny działacz sportowy, twórca Sarmackiego Związku Skoków Narciarskich - obecnie najpopularniejszego v-sportu. Współorganizator Mistrzostw Polskich Mikronacji w tej dyscyplinie. Pomagał również przy Moto Grand Prinx oraz organizował wiele turniejów snookera, jako działacz Sarmackiego Związku Gier Bilardowych.
Autor licznych prac graficznych, twórca kilku sarmackich ośrodków kulturalnych. Dawniej Wiceminister Sportu, Wiceminister Działań Społecznych, Minister Dziedzictwa Narodowego, Minister Spraw Obywatelskich, p.o. Ministra Spraw Zagranicznych oraz Minister-Kanclerz Księstwa Sarmacji. Zasłużony Sarmata obdarzany szacunkiem od Natanii po Scholandię.
Jakub bar. Kaczyński (A5990)
W Sarmacji jestem od 26 grudnia Anno Domini 2005. Przez ten czas zdążyłem zakosztować niemal wszystkiego, co może spotkać Sarmatę, włącznie z piastowaniem kilku funkcji państwowych.

Swoje życie publiczne zacząłem w objęciach Sarmackiej Partii Demokratycznej. Z mało znaczącego członka partii zawędrowałem na jej przewodnictwo, by w "gorszych" czasach wesprzeć partię swoją skromną osóbką. Udało mi się szczęśliwie przeprowadzić partię - i pośrednio całą Sarmację, przez kryzys, po czym ustąpiłem z kierownictwa, pozostawiając je młodszym członkom.

W maju zostałem nobilitowany przez Jego Księżęcą Wysokość, otrzymawszy tytuł kawalera i przybrawszy herb Serce. Wkrótce potem wystąpiłem z partii, by objąć stanowisko Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej. W tym czasie także udało mi dostać się do Izby Poselskiej, w której to zostałem wicemarszałkiem. Uczestniczyłem w tworzeniu Kodeksu Szlachty i Arystokracji. Teraz, po reformach zaszłych w partii i zrezygnowaniu z naczelnictwa w Bramie Sarmackiej postanowiłem powrócić do rodzimej partii, by razem z pozostałymi kandydatami działać dla chwały Sarmacji.

W realnym świecie jestem uczniem drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie. Moje plany na przyszłość związane są głównie z dziennikarstwem lub prawem.
Michael bnt von Lichtenstein (A8794)
Po długich podróżach w v-świecie szczęśliwie osiedlił się na stałe w
Księstwie Sarmacji dnia 15 kwietnia 2007 roku. Liczne talenty i
umiejętność szybkiego zaaklimatyzowania się w nowym środowisku sprawiły
że błyskawicznie zrobił karierę. Silnie związany z Dworem Książęcym
(Dyrektor Gabinetu Protokołu i Spraw Zagranicznych) i Marchią Teutońską
z którą rozpoczął swoją przygodę w Księstwie Sarmacji blisko
współpracując już w pierwszych dniach pobytu z JKM Piotrem Mikołajem
oraz Wicehrabią Krzysztofem Koniasem. Były mieszkaniec Margon z którego
wyprowadził się tuż po objęciu stranowiska Burmistrza Eltdorfu które
piastuje po dzień dzisiejszy. Aktywność i dyspozycyjność umożliwiły mu
sprawne wypełnianie wielu obowiązków wobec ojczyzny co zostało
uhonorowane nobilitacją dnia 25 maja 2007 roku.Michael von Lichtenstein
jest blisko związany z dyplomacją i polityką zagraniczną pełnił rolę
Negocjatora Książęcego w wielu rozmowach, obecnie stoi na czele
Ministerstwa Sapraw Zagranicznych.Do niewątpliwie bogatych osiągnięć i
ogromnego wkładu w życie Księstwa Zaliczają się także służba w
Książęcych Siłach Zbrojnych (w stopniu oficerskim podporucznika)
stanowisko Dyrektora Centrum Dobra Wspólnego,a także aktywność poza
internetowa (uczestnictwo w zjazdach i spotkaniach na żywo). W
poprzednich wyborach do Izby Poselskiej uzyskał mandat posła oraz pełnił
funkcję Wicemarszałka, a obecnie Marszałka Izby Poselskiej.Wyniesiony do
godności baroneta podczas obchodów 4lecia Marchii Teutońskiej.Prywatnie
jest duszą towarzystwa którego bezpośrednie podejście do życia potrafi
rozładować nawet najbardziej napiętą atmosferę, lubi dobrze (i dużo :P)
zjeść i wypić nie stroni także od innych uciech weekendowych.
Michał hr. Łaski (A0014)
Sarmata od 28 maja 2002 r. Namiestnik prowincji — Hrabstwa Sangii od 5 listopada 2003 r. do dnia jej włączenia do Hrabstwa Mirii. Organizator Armii Księstwa Sarmacji. Od dnia 2 lipca 2002 r. do stycznia 2003 r. Hetman Wielki. Stopień generalski uzyskał 26 lipca 2002 r., wtedy też złożył przysięgę wojskową. Od 25 lipca 2002 r. do 25 marca 2003 r. poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Współwłaściciel, a po opuszczeniu przez Krzysztofa bar. Kowalczykowskiego (ob. markiza) właściciel stoczni oraz zakładów zbrojeniowych. Założyciel oraz przewodniczący nieistniejącej już Socjaldemokracji Księstwa Sarmacji. Prowadził Fundację Pomocy Społecznej. W okresie od 25 listopada 2002 r. do 22 grudnia 2002 r. Podskarbi Wielki Księstwa Sarmacji (podał się do dymisji po konflikcie z Księciem). Inicjator wielu propozycji zmian w prawie oraz instytucjach Księstwa Sarmacji. Godność baroneta została Mu nadana 22 czerwca 2002 r., 25 lipca 2002 r. otrzymał Złoty Order Zasługi Księstwa Sarmacji. W dniu 25 października 2002 r. za aktywne działanie na rzecz Księstwa został podniesiony do rangi barona. W dniu 25 listopada 2002 r. za całokształt działalności w Księstwie Sarmacji otrzymał godność wicehrabiego. Od dnia 25 sierpnia 2003 r. hrabia. Dnia 12 lipca 2004 r. wszedł w skład Senatu Księstwa Sarmacji. W marcu 2007 roku powrócił do Sarmacji. 29 marca 2007 ponownie zasiadł w Izbie Senatorskiej. Od 29 marca 2007 minister stanu i rzecznik rządu Księstwa Sarmacji w rządzie Dariusza Makowskiego. Od 19 kwietnia 2007 Wicemarszałek, a od dnia 11 czerwca 2007 Marszałek Izby Senatorskiej,. Koordynator obchodów 5-lecia KS. 25 maja 2007 odznaczony Orderem Świętego Piotra - Krzyżem Kawalerskim (kl. V). 31 Maja 2007 odwołany z funkcji ministra stanu i powołany na funkcje Ministra-Podkanclerzego, którą pełnił do 1 lipca 2007 roku. Od 19 czerwca 2007 roku Minister Skarbu i Administracji Republiki Tropicany. Od 16 Sierpnia 2007 roku Minister Kultury i Promocji w rządzie Krzysztofa Koniasa.
Krzysztof St. M. v-hr. Konias (A2516)
Zamieszkuje Księstwo Sarmacji od listopada 2004. Od samego początku był mieszkańcem i obywatelem Teutonii. Jest autorem jej mapy fizycznej. Na przełomie lat 2004/2005 pełnił funkcje burmistrza Srebrnego Rogu, stworzył wówczas jego herb oraz pierwsza stronę WWW. Zajmował sie również rozmaitymi problemami technicznymi. Po pierwszym kwartale 2005 wycofał sie z aktywnego życia w KS.

Powrócił w lutym 2006 zostając członkiem rodzącej się Sarmackiej Partii Demokratycznej. Pełnił funkcje Ministra Obsługi Informatycznej w rządzie Mateusza Kudły. Później został pracownikiem nowopowstałej Państwowej Administracji Systemów Informatycznych. Uczestniczył w Zgromadzeniu Elektorów Marchii Teutonskiej. Po wydarzeniach Teutońskiego Maja został Namiestnikiem pro tempore Marchii Teutońskiej. Objął także stanowisko Prezesa PASI. W Sierpniu Zgromadzenie Elektorów MT obrało go Namiestnikiem Teutonii.

We wrześniu 2006 został Ministrem-Kanclerzem KS. Po zakończeniu kadencji objął funkcję Prezesa Banku Sarmacji. W lutym 2007 był Ministrem Spraw Zagranicznych w rządzie Zbyszka Browarczyka. Następnie pełnił funkcję Ministra Finansów i Administracji w Radzie Marchii Teutońskiej oraz Ministra Samorządu Terytorialnego w tymczasowym rządzie KS pod przewodnictwem Michała bnt Czarneckiego. Pod koniec czerwca i na początku lipca pełnił funkcję Regenta KS; 1 lipca 2007 ponownie objął urząd Ministra-Kanclerza, który piastuje do dzisiaj.

Pod koniec czerwca i na początku lipca pełnił funkcję Regenta KS; 1 lipca 2007 ponownie objął urząd Ministra-Kanclerza, który piastuje do dzisiaj. 29 lipca został uhonorowany tytułem arystokratycznym wicehrabiego, za wybitne zasługi na rzecz Księstwa.
Koalicja Prawicy Sarmackiej (NZM-UKL-PK)

Zgłaszający: Paviel bnt Browarczyk (2007-09-18 19:37:04)
Zgłoszone kandydatury
Andrzej bnt Dzikowski (A2554)
W Sarmacji od 19 listopada 2004 roku. Początkowo mieszkał w Kotwiczu, później w Morwieńcu, od początku istnienia w Czarnolesie. Jest: przewodniczącym Rady Kasztelańskiej Czarnolasu, współpracownikiem “Gońca Czarnoleskiego” (od maja 2006), członkiem Unii Konserwatywno-Liberalnej.

Pełnił funkcje: burmistrza (taoiseachem) Morwieńca (Scrios atha Morvan), tymczasowego prezesa i prezesa Unii Konserwatywno-Liberalnej, posła (dwukrotnie), marszałka Izby Poselskiej, wiceministra i ministra samorządu terytorialnego (dwukrotnie). Jest autorem licznych programów i statutów, projektów rozporządzeń i ustaw oraz zmian w Konstytucji.

Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Orderem Wolności - Krzyż Brązowy (kl. III), Srebrnym Krzyżem Zasłużonych Czarnolesian oraz Medalem Pięciolecia.
Paviel bnt Browarczyk (A8218)
W Sarmacji od stycznia 2007. Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie Kanclerza Zbyszka von Thorn-Browarczyka. Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Kanclerza Makowskiego. Minister Kultury oraz Podkanclerzy Marchii Teutońskiej w rządzie Kanclerza Gaja. Wielce zasłużony w czasie reaktywacji jednej z najstarszych sarmackich prowincji - Tropicany. Za swoje zasługi został nobilitowany 25 maja 2007 roku zostają baronetem. Związany z Tropicaną od jej reaktywacji - początkowo jako El Presidente Junior Republiki Tropicany, obecnie zaś El Gubernadore Republiki.

W wirtualnym świecie zamieszkuje od grudnia 2005. Pełnił funkcję Abasadarora Królestwa Scholandii w Zjednoczonym Królestwie Brugii, a także dwuktornie pełnił funkcję Ministra Kultury w rządach scholandzkich. Ambitny, sprawny działacz polityczny i społeczny. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym i otwartości na współpracę niejednokrotnie zaskakiwał znajdowaniem rozwiązań, których nikt inny nie dostrzegał.

Odznaczony Medalem Pięciolecia, Srebrnym Medalem Sapere Auso (II st.) oraz Orderem Wolności - Krzyżem Złotym (kl. I).
Mateusz bnt von Thorn-Suszek-Chojnacki (A2715)
Zamieszkał w Sarmacji 22 grudnia 2004 roku. Były Minister Samorządu Terytorialnego, były Wiceminister Rozwoju, były poseł i Marszałek Izby Poselskiej. W rządzie Dariusza Makowskiego przez krótki czas Wiceminister Spraw Zagranicznych. Dwukrotnie wybierany na stanowisko Ministra Skarbu i Gospodarki Gellonii. Obecnie Krajowy Szafarz Wielki Gelloński, Radny Miasta Fer oraz koordynator odbudowy morvańskiego miasta Matęczyn. Obywatel gelloński.

Kapitan i p.o. zastępcy Szefa Sztabu Flotylli Gellońskiej. Szef III Odziału Sztabu FG. Administrator stron FG. Przez długi czas Ambasador przy Królu Natanii, a później Ambasador przy Królu Tyrencji. W maju 2005 roku nobilitowany na kawalera. 25 maja 2007 roku zostaje baronetem. W styczniu 2006 roku dostaje nagrodę pieniężną za znaczący wkład w życie społeczne Księstwa.

Członek sarmackiego rodu Chojnackich i von Thorn. Absolwent IES. Członek SRMK, a następnie NZM. Dwukrotnie wybierany na funkcję Prezesa Zarządu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej. Administrator pierwszego forum Mikroświatowej Unii Piłkarskiej. Uczestnik wielu imprez sportowych. Pierwszy zwycięzca Pucharu Wandystanu w skokach narciarskich. Trener Mistrza Sarmacji w piłkę nożną MKSu Sailor Fer. Założyciel koncernu SECO Corporation.

Odznaczony Krzyżem Zasługi (II st.), Medalem Ofiarodawców Sarmacji, Medalem Pięciolecia oraz wandejskim Medalem im. Otto
Grotewohla (za wybitne osiągnięcia sportowe).
Jarek bnt Sadowski (A2690)
Mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 22 grudnia 2004. Jeden z twórców Tesylii, prezenter SarmaVoice i założyciel Radia Wolna Teutonia, członek Wieńca Laurowego. Sportowiec, działacz kulturalny. W przeszłości m.in. burmistrz Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrny Róg, Wiceminister Finansów i Gospodarki w Rządzie Matwieja Skarbnikowa. Obecnie Marszałek Senatu Marchii Teutońskiej i radny Rady Miejskiej CMS Srebrny Róg.

Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Srebrnym Medalem Sapere Auso (II st.), Orderem Teutońskim Bene Meritus - Krzyż Oficerski (kl. III) oraz Krzyżem Zasługi (II st.)
Henryk K. bnt Leszczyński (A7599)
Podporucznik Książęcych Sił Zbrojnych. Dziennikarz, felietonista, działacz samorządowy. Od początku v-życia związany z Czarnolasem, gdzie jest Podkasztelanem, dyrektorem Czarnoleskiego Instytutu Przyrodniczego i trenerem tamtejszego klubu piłkarskiego. Minister Kultury w rządzie Zbyszka Browarczyka. Pomysłodawca i organizator Mikroświatowego Sympozjum Geograficznego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłużonych Czarnolesian, Medalem Pięciolecia oraz Brązowym Wojskowym Medalem Zasługi (III st.).
Emil Potocki (A9344)
Mieszkaniec Sclavinii od samego początku jej istnienia. Piastował urzędy: Premiera, Ministra Edukacji, Marszałka Sejmu oraz Posła. Obecnie kończy kadencję Prezydenta miasta Eldorat. Lider najstarszego Sclavińskiego ugrupowania - Partii Konserwatywnej. Postać zasłużona dla rozwoju Sclavinii, aktywny, obiecujący działacz i mieszkaniec Sarmacji. Jego mocne strony, oprócz doświadczenia to determinacja i ambicja w działaniu.
Timios hr. Kiechajas (A4412)
Sarmata i Teutończyk od kwietnia 2005 roku. Pełnił rozliczne funkcje państwowe na szczeblu centralnym (m. in. Regenta, Ministra-Kanclerza, dwukrotnie Ministra, Posła, Senatora) i samorządowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polityków sarmackich. W przeszłości krótko związany z Narodową Partią Sarmacką i Sarmacką Partią Demokratyczną, od ponad roku czołowa postać Narodowego Związku Monarchistycznego. Rotmistrz Książęcych Sił Zbrojnych.

Wybitny działacz kulturalny, dziennikarz i artysta - wespół z Przemysławem mar. Figielem wrył się Sarmatom w pamięc cyklem błyskotliwych, ironicznych komentarzy do spotkań Sarmackiej Ligi Piłkarskiej znanych pod nazwą ‘Piłka do Drewna’ oraz magazynu niekulturalnego ‘Zip-Zap’ (jako awangardowy duet artystyczny Smok&Rittermeister). Autor kilku prac graficznych i kilkudziesięciu artykułów prasowych i krótkich tekstów literackich.

Zasłużona postać dla sarmackiego sportu. Prezes i dwukrotny członek zarządu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej. Działacz Sarmackiego Związku Gier Bilardowych. Menadżer piłkarski, snookerzysta, skoczek narciarski i trener kukułów.

Pierwszy kawaler Wielkiego Orderu Wybitnych. Ponadto odznaczony Medalem Ofiarodawców Sarmacji, Srebrnym Medalem Zasługi (II st.), Medalem Pięciolecia oraz dwukrotnie Krzyże Zasługi (II st.).

Akty prawne z zakresu leśnictwa

To ja mam Skumbria dłuższą listę

LISTA PRZEPISÓW PRAWNYCH i WIĄŻĄCYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ

• KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997.78.483)
• USTAWA z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. tekst jednolity na 1.08.2005, z uwzgl. zmian wniesionych ustawami zm. Prawo Ochrony Środowiska z 18.05.2005 i Prawo Wodne z 3.06.2005)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i
zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów
tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń
na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt. (Dz. U. Nr 39, poz. 357)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków
zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. (Dz. U. Nr 205, poz. 1732)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz. U. Nr 174, poz. 1432)
• USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru
płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 42)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów. (Dz. U. Nr 73, poz. 824)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 16)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania
lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. (Dz. U. z dnia 7 września 1992 r.; nr 67 poz. 337.)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. (Dz. U. Nr 99, poz. 905)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie
stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. Nr 11, poz. 123)
• USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. (Dz. U. Nr 73, poz. 761)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów
wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz. U. Nr 86, poz. 802)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów
świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz. U. Nr 86, poz. 803)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy (Dz. U. Nr 31, poz. 272)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy (Dz. U. Nr 100, poz. 1026)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu,
obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz. U. Nr 67, poz. 621)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz. U. Nr 97, poz. 975)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego (Dz. U. Nr 94, poz. 928)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem
rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 94, poz. 929)
• USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
• USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. (Dz. U. Nr 97, poz. 1051 - zm. Dz. U. Nr 113, poz. 1068 z 2003r.)
• USTAWA z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886)
• USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tekst ujednolicony na
podstawie Dzienników Ustaw: z 2001 r. Nr 62, poz. 627 (tekst pierwotny) i Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74,poz. 676 Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i Nr 132, poz. 1110.
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
opracowań ekofizjograficznych. (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. (Dz. U. Nr 100, poz. 920; zm. Dz. U. Nr 113, poz. 1075 z 2003)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach. (Dz. U. Nr 137, poz. 1157)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek
opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435)
• OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej
Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. (Dz. U. Nr 15, poz. 164)
• USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
• USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. Nr 11, poz. 95)
• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
• USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)
• USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. (Dz. U. Nr 140, poz. 1584)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy
zmieniającej z 3.06.2005 (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 (tekst pierwotny) i Nr 154, poz. 1803,z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259,z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, pz. 1087.)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. (Dz. U. Nr 196, poz. 1658)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału
obszarów dorzeczy na regiony wodne. (Dz. U. Nr 232, poz. 1953)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. (Dz. U. Nr 239, poz. 2036)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz. U. Nr 126, poz. 1318)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55)
• OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1266)
• OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26
kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym. (Dz.
U. Nr 66, poz. 750)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. Nr 138, poz. 1559)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 17, poz. 160)
• USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)
• USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2002 r. w
sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. (Dz. U. Nr 65, poz. 595)
• USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2004 r. w
sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 181, poz. 1878)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 158, poz. 1652)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek
organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 198, poz. 2036)
• USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898)
• USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. (Dz. U. Nr 89, poz. 991)
• USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 91, poz. 876)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2001 r. w
sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. (Dz. U. Nr 60, poz. 616)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 100)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych,
jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze
pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. Nr 168, poz. 1643)
• USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2001 r. w
sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego. (Dz. U. Nr 108, poz. 1184)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2004 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565)
• USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300)
• USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68)
• OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. Nr 112, poz. 982)
• OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 24
października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne. (Dz. U. Nr 100, poz. 1086)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 18
maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą
"poufne". (Dz. U. Nr 56, poz. 589)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 15
maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i
teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i
rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń. (Dz. U. Nr 56, poz. 588)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. (Dz. U. Nr 115, poz. 1209)
• OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7
października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
• ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (M.P. z dnia 24 stycznia 1995 r.)
• OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca
2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie. (Dz. U. Nr 42, poz. 372)
• USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 172, poz. 1802)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. (Dz. U. Nr 194, poz. 1640)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych (Dz. U. Nr 89, poz. 841)
• USTAWA z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jednolity) (Dz. U. z
dnia 14. 10. 2002 poz. 1398, Dz. U. nr171 poz.1398.)
• USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 1991 r. Nr
81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997
r. Nr 111, poz. 725, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 113, poz. 1207, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984.)
• Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.
2001 r nr 73 poz. 764 z 18 lipca 2001 r.)
• USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z dnia 23 września 1997
r.)
• USTAWA z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. (Dz. U. Nr
135, poz. 1141)
• USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z dnia 1 marca
1994 r.)
• USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.
U. Nr 110, poz. 1190)
• USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
Zmiany: Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z
1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985
r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr
79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z
1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z
1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857,
Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 Nr 11, poz. 91)
• OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2000 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz. U. Nr 98, poz. 1071)
• USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)
• USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086)
• USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721)
• USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128)
• USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r.
Nr 21 poz. 94, zmiany: Dz.U.1998.113.717 art. 5; Dz.U.1996.24.110 art. 1;
Dz.U.1998.106.668 art. 31; Dz.U.1999.99.1152 art. 1; Dz.U.2000.19.239 art. 2;
Dz.U.2000.43.489 art. 39; Dz.U.2000.107.1127 art. 1; Dz.U.2000.120.1268 art. 17;
Dz.U.2001.28.301 art. 1; Dz.U.2001.52.538 art. 1; Dz.U.2001.99.1075 art. 1;
Dz.U.2001.128.1405 art. 1; Dz.U.2001.154.1805 art. 1; Dz.U.2001.11.84 art. 41;
Dz.U.2002.74.676 art. 159; Dz.U.2001.111.1194 art. 5; Dz.U.2002.196.1660 pkt 1;
Dz.U.2002.135.1146 art. 1, art. 6; Dz.U.2001.123.1354 art. 37; Dz.U.2002.135.1146 art.
1; Dz.U.2002.199.1673 art. 39; Dz.U.2002.200.1679 art. 11; Dz.U.2001.128.1405 art. 1;
Dz.U.2002.135.1146 wynik. z art. 6)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ
ZDROWIA z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze przenośników. (Dz.U.1954.13.51)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ
ZDROWIAz dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.
(Dz.U.1954.29.115; zmiany:Dz.U.1971.23.216; Dz.U.1999.75.846)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW
NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 147, poz.
716)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U.1996.62.285)
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac wymagajacych szczególnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz.U.1996.62.287 )
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz.U.1996.62.288 )
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy. (Dz.U.1996.69.332)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 lipca 1996 r. w
sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych
substancji chemicznych. (Dz.U.1996.86.393 )
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 12
stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn,
narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. (Dz.U.1998.115.744 )
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
(Dz.U.2000.26.313; zmiany:Dz.U.2000.82.930)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 409)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 czerwca 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony
roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 czerwca 2000 r.
w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania. (Dz.U.2000.51.612)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 148 poz. 974 )
• USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. (Dz. U. nr 54 poz. 276 z
późniejszymi zmianami)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109 poz. 704.)

Wiążące porozumienia międzynarodowe

• KONWENCJA O OCHRONIE GATUNKÓW DZIKIEJ FLORY I FAUNY EUROPEJSKIEJ
ORAZ ICH SIEDLISK, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.
• OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez
Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 264)
• OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 31 stycznia 2000 r. o
sprostowaniu błędów. (Dz. U. Nr 12, poz. 154)
• KONWENCJA o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17)
• KONWENCJA o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532)
• OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1533)
• PROTOKÓŁ KARTAGEŃSKI sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. o
bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2201)
• OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez
Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 347)
• KONWENCJA o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska -CITES) z 1973 r. (Dz.U. nr 27, poz.112 i 113 z 1991 r.)
• OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 703)
• KONWENCJA o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.(Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110)
• KONWENCJA o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.)
• KONWENCJA w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dziennik Ustaw 1976 nr 32, poz. 190)
• POROZUMIENIE o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1112)
• DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• DYREKTYWA RADY 81/854/EWG z dnia 19 października 1981 r. dostosowująca, w związku z przystąpieniem Grecji, dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• DYREKTYWA KOMISJI 91/244/EWG z dnia 6 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę Rady
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• DYREKTYWA RADY 94/24/WE z dnia 8 czerwca 1994 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy
74/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• DYREKTYWA KOMISJI 97/49/WE z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
• DYREKTYWA RADY 97/62/WE z dnia 27 października 1997 r. dostosowująca do postępu
naukowo - technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
• DYREKTYWA NR 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
• DECYZJA NR 2455/2001/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 listopada
2001 r. ustanawiająca wykaz priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE
• ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszające
wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. zmieniające
rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
• ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2152/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17
listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska
naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus)
• KONWENCJA dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia
11 lipca 1947 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 72 poz.450)
• KONWENCJA nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia
maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r. (Dz. U. z 1977 r. Dz. U. nr 14. poz.53)